بستن بارندگی کشاورزی اصفهان مبارزه با آفت سن

بستن: بارندگی کشاورزی اصفهان مبارزه با آفت سن کشت غلات اردستان

گت بلاگز اخبار اجتماعی اگر در خیابان به یک دختر متلک بگویید چه مجازاتی در انتظارتان است؟

زنان کمی را می‌شناسید که در مواجهه با مزاحمت خیابانی با متعرضان درگیر شوند یا توانی در خودشان جمع کنند و صدای اعتراضشان را بلند کنند.

اگر در خیابان به یک دختر متلک بگویید چه مجازاتی در انتظارتان است؟

اگر در خیابان به یک دختر متلک بگویید چه مجازاتی در انتظارتان است؟

عبارات مهم : ایران

زنان کمی را می شناسید که در مواجهه با مزاحمت خیابانی با متعرضان درگیر شوند یا توانی در خودشان جمع کنند و صدای اعتراضشان را بلند کنند.

ایسنا نوشت: شاید اگر همه زنان و مردانی که اطرافمان زندگی می کنند بدانند که «مزاحمت خیابانی، جرم است»، اوضاع کمی عوض کردن کند و اقلا بعضی از قربانیان به خودشان جرات بدهند و در مواجهه با این مزاحمت ها به پلیس شکایت کنند.

قانون گذاری در مورد مزاحمت خیابانی در کشور عزیزمان ایران کم سابقه نیست. حمایت قانونی و تفاوت نگذاشتن بین زن و مرد در زمینه مزاحمت، جهت نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح می کرد: «کسـانی کـه دخترها و زن ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می شـوند.»

اگر در خیابان به یک دختر متلک بگویید چه مجازاتی در انتظارتان است؟

اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی جهت نخستین بار در قوانین کشور عزیزمان ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و آینده نگری شد که اگر مزاحمت جهت زنان، شرکت یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین تر هم بشود.

سال ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

زنان کمی را می‌شناسید که در مواجهه با مزاحمت خیابانی با متعرضان درگیر شوند یا توانی در خودشان جمع کنند و صدای اعتراضشان را بلند کنند.

واژه تعرض که در این ماده به کار رفته هست، بـه معنـای دسـت درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه زن، دسـت درازی کند. مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ – اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می شـود، نه چیزهایی که به نظر توهین آمیز می رسند.

به تعبیر دکتر میرمحمد صادقی در کتاب حقوق کیفری اختصاصی ۱، واژه توهیـن، بـه هـر رفتـاری دلالت دارد کـه بتوانـد بـه هـر نحـوی موجـب وهـن حیثیـت کسـی در نظـر افـراد متعـارف و معمولـی جامعـه شـود.

علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.

اگر در خیابان به یک دختر متلک بگویید چه مجازاتی در انتظارتان است؟

مجرمانی که در خیابان جهت آدم ها ایجاد مزاحمت می کنند، بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در این گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی هست. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»

با همه این حرف ها، تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در وقت مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می دانند قانونی جهت دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم هست. یک قدم بعد از این مرحله، تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می برد یا مجبور به انصراف از شکایت می شوند.

زنان کمی را می‌شناسید که در مواجهه با مزاحمت خیابانی با متعرضان درگیر شوند یا توانی در خودشان جمع کنند و صدای اعتراضشان را بلند کنند.

با این حال، نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان هست. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجازات زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مسئله روزانه زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان جهت عابران ایجاد مزاحمت می کنند هم احتمالا اعضای خانواده ای هستند و بالاخره جایی با زحمت عزیزانشان روبه رو می شوند.

اگر در خیابان به یک دختر متلک بگویید چه مجازاتی در انتظارتان است؟

واژه های کلیدی: ایران | قانون | مجازات | خیابان | قانونی | خیابانی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog